Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het Leefbaarheidsonderzoek. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 050 of stuur een email naar buurtvragen@groningen.nl

Over het onderzoek

De gemeente Groningen wil de leefomgeving samen met de inwoners leefbaar en veilig maken en houden. De mening van inwoners is daarbij van groot belang. In het leefbaarheidsonderzoek wordt inwoners gevraagd naar de leefbaarheid en veiligheid in buurt of dorp, maar ook naar de eigen leefsituatie. Zo zijn er vragen over onderhoud, overlast, veiligheid en over hoe inwoners met elkaar omgaan in de buurt.

Het leefbaarheidonderzoek bestaat in de (oude) gemeente Groningen al sinds 1996. Sinds 2018 zijn daar de (oude) gemeenten Haren en Ten Boer bij gekomen. Voor het laatste Leefbaarheidsonderzoek in 2018 werden meer dan 70.000 inwoners aangeschreven en deden meer dan 10.000 inwoners mee.

In 2020 worden alle volwassen inwoners van de gemeente aangeschreven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Onderzoek, Informatie & Statistiek van de gemeente Groningen.

In het algemeen worden de resultaten gebruikt om de leefomgeving van de inwoners van de gemeente Groningen leefbaar en veilig te maken en te houden. Ze maken inzichtelijk hoe het de afgelopen jaren en momenteel met buurten en inwoners gaat.

De resultaten vormen ook de kern van de Basismonitor Groningen. Op deze website kunt u allerlei beleidsrelevante gegevens over de gemeente Groningen en de verschillende buurten vinden.

Daarnaast leveren we informatie aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten ten behoeve van waarstaatjegemeente.nl. Dat is een dataplatform waar gegevens over gemeenten voor iedereen toegankelijk is gemaakt. Op de site vindt u cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen.

Ook worden de uitkomsten gebruikt in de Planning- en Controlcyclus van de gemeente Groningen (de begroting en jaarrekening).

U bent niet verplicht om mee te werken aan het leefbaarheidsonderzoek. Wel hopen we dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het onderzoek. Als zoveel mogelijk (verschillende) inwoners meedoen, krijgen we een betrouwbaarder beeld van alle buurten
Als u deelneemt aan het onderzoek helpt u de gemeente Groningen om uw leefomgeving zo leefbaar en veilig mogelijk te houden en te maken, en om ervoor te zorgen dat inwoners met plezier in de gemeente Groningen wonen. Als zoveel mogelijk (verschillende) inwoners meedoen, krijgen we een betrouwbaarder beeld van alle buurten.
De resultaten worden in het voorjaar van 2021 gepubliceerd in de Gezinsbode, de Noorderkrant, het Harener Weekblad en de gebiedsnieuwsbrieven. Ook vindt u de resultaten voor uw buurt op termijn op de website van de Basismonitor Groningen waar gegevens over de gemeente voor iedereen toegankelijk zijn gemaakt.

<<< Terug naar het inlogscherm

Over het inloggen en de vragenlijst
U vindt uw inlogcode in de brief die u over dit onderzoek van de burgemeester heeft ontvangen. De inlogcode telt 7 tekens en bestaat uit cijfers en letters. Mocht deze inlogcode niet werken, stuur dan een email naar buurtvragen@groningen.nl en vermeld meteen uw naam, postcode en huisnummer. We helpen u dan zo gauw mogelijk verder.
U vindt uw inlogcode in de brief die u over dit onderzoek van de burgemeester heeft ontvangen. Bent u de brief kwijt, stuur dan een email naar buurtvragen@groningen.nl en vermeld meteen uw naam, postcode en huisnummer. We helpen u dan zo gauw mogelijk verder.
De vragenlijst werkt in elk type browser. Mocht u toch tegen problemen aanlopen, probeer de vragenlijst dan eens in een andere browser of op een ander apparaat te openen. Als u inlogt met uw inlogcode, dan start de vragenlijst waar u bent gebleven.

Als u niet naar de volgende vraag verder kunt, heeft u mogelijk niet alle vragen op de pagina beantwoord. Probeer dit alsnog te doen of kies "weet niet/geen antwoord".

Heeft u alle vragen beantwoord en kunt u nog steeds niet verder klikken? Sluit de browser en probeer het opnieuw, of probeer de vragenlijst in een andere browser of een ander apparaat in te vullen. Als u inlogt met uw inlogcode, dan start de vragenlijst waar u bent gebleven.

Als u uw inlogcode intypt en u ziet het einde van de vragenlijst verschijnen, dan is uw inlogcode al gebruikt. Mogelijk heeft u de code met iemand verwisseld, bijvoorbeeld met een lid van uw huishouden.

Het invullen van de gehele vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. U kunt ervoor kiezen om de vragenlijst op een ander moment af te maken. U kunt met uw inlogcode inloggen op buurtvragen.nl, waarna de vragenlijst start op het punt waar u gebleven bent.

Sommige vragen zijn wellicht moeilijk te beantwoorden, zijn niet op u van toepassing, of wilt u liever niet beantwoorden. Bij alle vragen is er daarom de mogelijkheid om "weet niet/geen antwoord" te kiezen.

Als het u niet lukt om de vragenlijst via internet in te vullen en geen hulp kunt inschakelen bij het invullen, neem dan contact op met WIJ Groningen of vul hem in bij een Forum bibliotheek bij u in de buurt. Daar vindt u ook computers.

Ook kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 050 of via emailadres buurtvragen@groningen.nl . We helpen u dan verder.

<<< Terug naar het inlogscherm

Over uw gegevens

Uw naam en adres hebben we verkregen uit een zo recent mogelijk uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen). Daaraan hebben wij uw persoonlijke inlogcode gekoppeld. We hebben alle inwoners van de gemeente Groningen van 18 jaar en ouder een uitnodiging gestuurd.

OIS Groningen moet zich houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien onderschrijven we de Integriteitscode voor Statistisch- en Data-analytics Onderzoek. Deze code bevat richtlijnen voor het integer omgaan met data, het vergroten van privacybewustzijn en over transparant handelen en communiceren over onderzoek en gebruik van (gevoelige) gegevens. De integriteitscode bepaalt onder meer dat gegevens worden geanonimiseerd en dat in de verslaglegging geen uitingen voorkomen die zijn te herleiden tot individuele inwoners. Ten slotte zijn de medewerkers van OIS Groningen verplicht tot geheimhouding op grond van de Ambtenarenwet en het Ambtenarenreglement van de gemeente Groningen.

Als u de vragenlijst heeft afgerond, komen uw gegevens terecht in een beveiligde omgeving. Zodra het onderzoek gesloten is, worden alle gegevens geëxporteerd naar de beveiligde omgeving van de gemeente Groningen en geanonimiseerd opgeslagen. Dit betekent dat uw persoonlijke inlogcode wordt omgezet in een willekeurige andere code en dat uw persoonlijke inlogcode daarna uit het bestand wordt verwijderd. Ook verwijderen we uw adresgegevens. In de verslaglegging komen daarnaast geen uitingen voor die zijn te herleiden tot individuele inwoners. We rapporteren enkel over groepen inwoners (zoals bewoners van een bepaalde buurt).

Gegevens uit de BRP en BAG

Uw naam en adres hebben wij verkregen uit de Basisregistratie Personen. Daaraan hebben we uw persoonlijke inlogcode gekoppeld. Ook zijn uit de BRP enkele gegevens over uw huishouden (aantal bewoners en type huishouden) afgeleid. Uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) worden enkele gegevens over de woning (woningtype, WOZ-waarde in categorieën, bouwperiode en of het koop-, huur, of kamerbewoning betreft) gekoppeld. De gemeente is bronhouder van de gegevens in de BRP en de BAG en is verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan. We hebben deze gegevens niet verkregen van andere partijen. Daarnaast willen we benadrukken dat we in de verslaglegging nooit verwijzen naar individuen, maar alleen naar groepen inwoners.

<<< Terug naar het inlogscherm

buurt vragen